Spitalul CF Constanta

Spital Clinic
Cai Ferate
Constanţa

 Spitalul CF Constanta

Informatii publice

 
 1. Regulament organizare concurs actualizat- Hotararea de Guvern 1336/2023
 2. LEGEA Nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 
 3. ORDIN MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare 
 4. ORDIN MS NR. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public 
 5. ORDIN MS nr. 1778 /2006 privind aprobarea normativelor de personal 
 6. ORDIN MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public 
 7. ORDIN nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unitatilor de transfuzie sanguina din unitatile sanitare 
 8. Ordin MS 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor 
 9. ORDIN Nr.600 /2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice 
 10. LEGE-CADRUNr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
 11. HOTARARE Nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 
 12. OMS 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice 
 13. ORDIN NR. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competent 
 14. HOTARARE GUVERN 583/2016 Hotarare privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare 
 15. ORDIN NR. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar 
 16. LEGE Nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate 
 17. Ordinul MS nr.1782/576/2006, privind înregistrarea si raportarea statistica a pacienților care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi. 
 18. ORDIN nr. 1706/2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor. 
 19. OMT NR. 1262/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unitatilor medicale si/sau psihologice in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si persoanele desemnate sa efectueze controlul 
 20. ORDIN MS Nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor 
 21. ORDIN MS NR. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului 
 22. Legea 46/2003 drepturile pacientilor 
 23. ORDIN Nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 
 24. ORDIN NR. 631/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual si de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si din cadrul institutiilor publice care functioneaza in subordinea acestuia 
 25. ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 
 26. ORDIN NR. 832/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala 
 27. ORDIN MT NR.1260/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinareamedicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii 
 28. ORDIN 867/2011privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate 
 29. ORDIN nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a Regulamentului privind sistemulde inregistrare si raportare in cazul aparitiei de incidente si reactiiadverse severe legate de colecta si administrarea de sange si de componente sanguine umane 

Programare online pacienti

 

Pentru sesizari, reclamatii sau sugestii privind activitatea Spitalului CF Constanta va rugam sa folositi adresa de e-mail
sesizari@spitalcfconstanta.ro

galerie foto

Informatii contact

Sediul Administrativ
Bd 1 Mai nr 5 - 7, Constanta
Telefon: 0241 485350
Fax: 0241 583713
spunivcf_cta@yahoo.com
spunivcf_cta@hotmail.com

Ambulatoriu de specialitate
Bd IC Bratianu nr 35 - 37, Constanta
Telefon: 0241 485382
Fax: 0241 485370
ambulatcfc@yahoo.com

Sectia Chirurgie Generala
Incinta PORT - Poarta II
Telefon: 0241 485394
Fax: 0241 485392

CONECT

Copyright © Spitalul Clinic CF Constanta

Design by ProiecteSoft.Net

web analytics